එදිනෙදා

ඇත්තට ම ඔබට දේශපාලනික මතයක් තියෙනවද?
සමලිංගිකත්වය ජීව විද්‍යාත්මක ද සංස්කෘතික ද?
කිකිළිද බිත්තරේද? අදාළ ද නැද්ද?
ගෝලීය උෂ්ණත්වය ඉහළ යාම සහ බොරුව ඇත්ත කිරීම

Comments

Popular posts from this blog

නොනවතින මාතෘකාවකට මොහොතක නැවතුමක්: සිනමාව යනු කුමක් ද?

වික්ටර් ලෙලුම් සහ අපි...

චින්තනගේ මාක්ස්, වමේ මාක්ස් සහ මගේ මාක්ස්...