සිතුවිලි

ඇත්තට ම ඔබට දේශපාලනික මතයක් තියෙනවද?
කිකිළිද බිත්තරේද? අදාළ ද නැද්ද? 
විද්‍යාවත්, කලාවත්, ඉතිහාසයත් ප්‍රබන්ධයකි!
 

Comments

Popular posts from this blog

නොනවතින මාතෘකාවකට මොහොතක නැවතුමක්: සිනමාව යනු කුමක් ද?

වික්ටර් ලෙලුම් සහ අපි...

චින්තනගේ මාක්ස්, වමේ මාක්ස් සහ මගේ මාක්ස්...