අදහස්

මෙතන එකතු වෙන්නේ අනුහස්ගෙ අදහස්වලට ප්‍රතිචාර විදිහට ඔබ රචනා කරන ලියවිලි...

Comments

Popular posts from this blog

නොනවතින මාතෘකාවකට මොහොතක නැවතුමක්: සිනමාව යනු කුමක් ද?

වික්ටර් ලෙලුම් සහ අපි...

චින්තනගේ මාක්ස්, වමේ මාක්ස් සහ මගේ මාක්ස්...