කියවන්න

ඇත්තට ම ඔබට දේශපාලනික මතයක් තියෙනවද?
සමලිංගිකත්වය ජීව විද්‍යාත්මක ද සංස්කෘතික ද?
කිකිළිද බිත්තරේද? අදාළ ද නැද්ද? 
විද්‍යාවත්, කලාවත්, ඉතිහාසයත් ප්‍රබන්ධයකි!
 
බටහිර අදහස් සහ පෙරදිග අදහස්
නො නවතින මාතෘකාවට මොහොතක නැවතුමක්: සිනමාව යනු කුමක් ද?
ගෝලීය උෂ්ණත්වය ඉහළ යාම සහ බොරුව ඇත්ත කිරීම

Popular posts from this blog

නොනවතින මාතෘකාවකට මොහොතක නැවතුමක්: සිනමාව යනු කුමක් ද?

වික්ටර් ලෙලුම් සහ අපි...

අමරණීය කතුවරයාගේ මරණය... (1)